O nás

Naší hlavní pracovní činností je poskytování terénní pečovatelské služby (24 hodin denně)
Pomáháme osobám se zdravotním postižením, rodinám s dítětem/dětmi, seniorům bez omezení věku.
Poskytování pečovatelské služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

Poskytovatel je povinen informovat srozumitelným způsobem veřejnost a zájemce o své činnosti v souladu s Regionální kartou sociální služby (RKSS) v rozsahu oblastí potřeb a témat - regionální karty sociálních služeb jsou ke stažení na http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/IP_KPSS.aspx.

 


Úkony pečovatelské služby jsou zpoplatněné částkou od 155 Kč/hodinu (lze uplatnit příspěvek na péči)
Pečovatelskou službu můžeme denně poskytnout až 25-ti uživatelům. Poskytování našich služeb se řídí standardy kvality sociálních služeb.


Poslání a služby

Naším posláním je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Poskytujeme pečovatelskou službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je uživatel rovnocenným partnerem poskytovatele služby.
 

Pečovatelská služba poskytuje

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 

Naše cíle

- Uživatel, který zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí
- Zachovat v maximální možné míře schopnosti, dovednosti a zvyklosti klienta
- Udržovat a naplňovat sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím a vytvářet podmínky pro seberealizaci
- Umožnit klientovi maximální uplatnění vlastní vůle při rozhodování
 

Terénní pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Službu poskytujeme ve vymezeném (nasmlouvaném a ve smlouvě zakotveném) čase v domácnostech (terénu) 
ve vlastním sociálním prostředí klienta. Úkolem pečovatelské služby je řešit nepříznivou sociální situaci.
Jedná se o situaci, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku a zdravotního stavu není schopna dostatečně
zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.
 

Bezplatné sociální poradenství

Při řešení nepříznivé sociální situace poskytujeme bezplatně základní sociální poradenství. 
Poskytnutím informací, vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace pomocí sociální služby. Pomůžeme Vám při výběru druhu sociální služby podle individuálních potřeb. Předáme informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, ale hlavně poradíme s pomocí a podporou členů rodiny, podílejících se na péči o osobu vyžadující pomoc jiné osoby.


Podporují nás

V  roce 2019 a 2020 získala pečovatelská služba Domácí péče Karlovy Vary, s.r.o. podporu v rámci Dotačních programů Karlovarského kraje v programu Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb dotaci, kterou chce kraj dosáhnout zkvalitnění materiálně technických podmínek terénní pečovatelské služby na území Karlovarského kraje.

Děkujeme Karlovarskému kraji za jejich nepostradatelnou a pravidelnou podporu, která přináší do naší práce nejen dostatečné finanční a materiální zajištění, ale i klid a potřebnou kvalitu.

Nákup automobilu k zajištění základní činnosti  pečovatelské služby

Pořízení materiálního vybavení PS, nákup pomůcek pro manipulaci s uživatelem

Na pořízení automobilu a materiálního vybavení určeného pro pečovatelskou službu přispěl Karlovarský kraj z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční a neinvestiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb. 

                                       

 Pomůcky a vozidla pro poskytování základních úkonů pečovatelské služby jsou poskytovány za podpory Karlovarského kraje.

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

http://www.zivykraj.cz/cz/

 


Půjčování kompenzačních pomůcek

Pro snazší ošetřování klientů a pro jejich pohodlí, v rámci komplexnosti poskytované péče zapůjčíme kompenzační a podpůrné pomůcky /invalidní vozíky, pojízdné i pevné toaletní židle k lůžku, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, nástavce na WC, moderní dřevěná nemocniční lůžka s hrazdičkou a eletrickým ovládáním, dále berle, francouzské hole a jiné pomůcky/.


Zdravotní a kompenzační pomůcky zapůjčíme i zájemcům, kteří nejsou našimi klienty, tedy neposkytujeme u nich zdravotní péči ani sociální služby.

 

INFORMACEPOMŮCKY


ceník

 

CENÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Služby poskytované v domácnostech uživatelů

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla

155 Kč/hod.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

155 Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při přípravě jídla a pití

155 Kč/hod.

Příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti

155 Kč/hod.

Běžné nákupy a pochůzky

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

90 Kč/Kg

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

90 Kč/Kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na jednání s orgány veřejné moci a institucemi poskytujícími veřejné služby a doprovázení zpět

155 Kč/hod

Fakultativní činnosti

Doprava služebním vozidlem pouze pro uživatele soc.služby, kteří nemají jinou možnost dopravy

15 Kč/km

Dohled nad dospělým uživatelem za nepřítomnosti rodiny

250 Kč/hod

Mimořádné úkony ( krizová situace)

250Kč/hod

Vyřízení příspěvku na péči

400 Kč/úkon

V případě klientů, kteří jsou odkázáni na služby v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, zůstanou některé úhrady na stejné úrovni jako doposud.

  • Základní sociální poradenství poskytujeme zdarma
  • Pečovatelka může odmítnout službu, je-li ohrožen její život nebo zdraví ( např. poškození elektropřístroje)
  • Bližší informace na telefonních číslech 353 220 407, 777 780 122, 734 723 002- kancelář sociální pracovnice paní Nadiya Lutsak.
  • Neodhlášení služeb se účtuje ve výši času stráveného pracovnicí na cestě ke klientovi.
  • Do času poskytování úkonů se započítává i čas nezbytný pro přípravu úkonu.
  • Pokud poskytování  úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
  • Služby poskytujeme nepřetržitě, 365 dní v roce, 7 dní v týdnu.

 

V Karlových Varech dne: 1.2.2023

Vypracovala: Michaela Bečková, DiS., vedoucí pečovatelské služby

 

 

 

 

 


Naše zásady

Vytváření podmínek pro naplňování práv uživatelů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince.
Nevytvářet závislost uživatele na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje.
Vytvářet podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností.
Dodržování individuálního přístupu v návaznosti na poskytování sociální služby dle potřeb každého uživatele.
Podporovat u uživatelů samostatnost, běžný způsob života a sociální začleňování, respektovat jejich vlastní vůli a názory.
Dbáme o týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci
Dostupnost služby a rovný přístup k uživatelům.
Služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou práv a svobod)


Kontakty

Domácí péče Karlovy Vary s.r.o.
Národní 222/26, Horní Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 29120942, DIČ: CZ29120942
společnost byla zapsána 30. září 2011 Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26554

datová schránka: 9aj6apf


Hodiny pro veřejnost:  7:00 – 15:30

Michaela Bečková, Dis.
vedoucí pečovatelské služby
telefon: 777 780 122, email: miskbeck@gmail.com
 

Nadiya Lutsak
sociální pracovnice
telefon: 353 220 407, 734 723 002, email: dpkv@post.cz
 

 

 


Nabídka práce


Územní
rozsah

Domácí péče Karlovy Vary s.r.o.
poskytuje pečovatelskou službu v obcích

Karlovy Vary (Bohatice, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Hůrky, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role, Tašovice) a jeho blízkého okolí do vzdálenosti 25-ti km (Jenišov, Sadov, Hory, Mírová, Kolová, Háje, Otovice, Dalovice, Březová u Karlových Varů, Ostrov, Kyselka , Vojkovice, Jakubov, Chodov, Bochov).
 

Sociální služby jsou finančně podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Krajským úřadem Karlovarského kraje a statutárním městem Karlovy Vary.

Back to Top